Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 Европейски фонд за регионално развитие

07 юни 2016

     

Проект  „Подобряване на конкурентоспособността на ТИТАН ИНЖЕНЕРИНГ ООД и повишаване на експортния потенциал чрез
внедряване на нови технологии в производствения процес“, ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0637-C01, финансиран
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  2014 – 2020

Европейски фонд за регионално развитие

 

 „Подобряване на конкурентоспособността на ТИТАН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и повишаване на експортния потенциал чрез внедряване на
нови технологии в производствения процес“, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Струг - 1 брой и Вертикален обработващ център - 1 брой”

 

"Краен срок за подаване на оферти 14.06.2016 г. 17:00 ч."Документи за участие в търг!